top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verkoopstyling Bureau Your House Styling te Amstelveen                        

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a. Your House styling te Amstelveen (handelsnaam van Linda van der Eem): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34200213 gevestigd aan Meander 549, 1181 WN Amstelveen.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met YH styling te Amstelveen een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en YH styling te Amstelveen
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met YH styling te Amstelveen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. YH styling te Amstelveen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

YH styling te Amstelveen draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door YH styling te Amstelveen opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van YH styling te Amstelveen een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door YH styling te Amstelveen te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door YH styling te Amstelveen op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3  Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van YH styling te Amstelveen op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van YH styling te Amstelveen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. YH styling te Amstelveen kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. YH Verkoopstyling te  is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door YH styling te Amstelveen geleverde dienst(en).
7.2. YH styling te Amstelveen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. YH Verkoopstyling te Amstelveen biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen. 

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YH styling te Amstelveen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan YH styling te Amstelveen worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is YH styling te Amstelveen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan YH styling te Amstelveen zijn verstrekt, heeft YH styling te Amstelveen het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. YH. styling te  Amstelveen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat YH styling te Amstelveen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor YH styling te Amstelveen kenbaar behoorde te zijn.
7.5. YH.Verkoopstyling te Amstelveen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien YH styling te Amstelveen desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens YH styling te Amstelveen die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij YH styling te Amstelveen zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt YH styling te Amstelveen ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar YH styling te Amstelveen geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.


Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan YH styling te Amstelveen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal YH styling te Amstelveen  de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door YH Verkoopstyling te Amstelveen worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. YH styling te Amstelveen  zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. YH styling te Amstelveen is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is YH styling te Amstelveen gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. YH Verkoopstyling te Amstelveen is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift YH styling te Amstelveen tot mededeling verplicht.
10.4. YH Verkoopstyling te mstelveen heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat YH Verkoopstyling te Amstelveen de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en YH styling te Amstelveen is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.


Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van YH Verkoopstyling te Amstelveen voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door YH Verkoopstyling te Amstelveen gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.  

Artikel 12
Na annulering van bevestigde opdracht door opdrachtgever worden er door Your House Styling kosten in rekening gebracht.
De annuleringskosten zijn gelijk aan de gemaakte kosten plus de gederfde winst. 

bottom of page